O KLUBU

Poslední úpravy: 18 October 2018 04:58:49


Klub fotografů přírody při ČMMJ

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4Výbor KFP

předseda: Ing. Milan Slavinger milan.slavinger(zavinac)seznam.cz
místopředseda: Ing. Stanislav Vorálek selma.jihlava(zavinac)tiscali.cz
člen rady: Jan Kusolits jan.kusolits(zavinac)bmeia.gv.at
člen rady: Ing. Roman Najbert najbert.r(zavinac)seznam.cz
člen rady: Michal Hrnčíř fotoprirody(zavinac)centrum.cz

Publikační rada

předseda: Michal Hrnčíř  
člen:  
člen: František Říha  

 


Historie klubu

Klub fotografů přírody byl založen v roce 1990 pod patronací Českého mysliveckého svazu.
Jeho předsedou, prezidentem, se stal autor několika poutavých knih o přírodě Jan Rys.
Fotografové přírody navázali na tradice svých slavných předchůdců u nás: J. V. Staňka a jeho následovníků, F. Vopata, E. Tylíka, J. Segeta, J. Holečka, S. Štochla.
V roce 1991, byl Klub fotografů přírody ve Francii přijat do mezinárodní organizace sdružující fotografy zaměřené na "lov beze zbraně" ve volné přírodě - International Federation of Wildlife Photography (IFWP).

více o historii KFP

KRONIKA KFP


Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ

I. Název a sídlo

 • Název klubu: Klub fotografů přírody při ČMMJ (dále jen „Klub“).
 • Sídlo: Lešanská 1179/2a, Praha 4, PSČ 141 00
 • Klub je zřízen ve smyslu podle. Stanov ČMMJ, z.s (dále jen "Stanovy") a těmito Stanovami se Klub při své činnosti řídí
 • Klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen ČMMJ)bez právní subjektivity

II. Poslání Klubu

 • Sdružovat vyspělé fotografy živé přírody, mysliveckých tradic, činností, a aktivit ve volné přírodě.
 • Propagovat a popularizovat myslivecké tradice, propagovat humánní a estetickou stránku myslivosti a činnosti myslivců.
 • Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice mezi dětmi a mládeží.
 • Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členů Klubu, zajišťovat jejich vzdělávání, pořádat odborné semináře.
 • Zvyšovat společenskou a uměleckou úroveň fotografie přírody prostřednictvím vlastní činnosti a tvorby členů Klubu.
 • Vytvářet podmínky pro realizaci soutěží, přehlídek a dalších akcí, organizovat národní a mezinárodní soutěže.
 • Pořádat výstavy a přehlídky autorských děl zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ.
 • Spolupracovat s hlavním spolkem a jeho organizačním složkami a kluby, s pobočnými spolky ČMMJ a s ostatními mysliveckými a kulturními spolky a organizacemi.
 • Vytvářet a rozvíjet mezinárodní vztahy v oblasti fotografie přírody.

III. Hospodaření klubu

 • Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu, který v rámci rozpočtu ČMMJ schvaluje Sbor zástupců ČMMJ.
 • Finanční zdroje Klubu tvoří zejména finanční prostředky od ČMMJ a příspěvky členů Klubu.

IV. Členství v klubu

 • Členem Klubu se mohou stát tyto osoby starší 15 let:
  • občané České republiky,
  • občané členských států Evropské unie,
  • občané jiných států s povolením k trvalému pobytu.
 • Členství se rozlišuje na řádné, klubové a čestné.
 • Řádné a klubové členství vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky, předložení ukázky již realizovaného díla a zaplacení příspěvku. O přijetí rozhoduje Rada Klubu, která určí osobu k zapsání člena do centrální resp. klubové evidence členů. Řádný a klubový člen může být členem více odborných klubů.
 • Členství v Klubu zaniká za podmínek uvedených ve Stanovách ČMMJ (§18 Stanov).

V. Práva a povinnosti členů

 • Řádní členové jsou povinni:
  • dodržovat Organizační řád Klubu, Stanovy ČMMJ a rozhodnutí orgánů Klubu a ČMMJ,
  • dodržovat myslivecké zvyky a tradice,
  • dodržovat právní předpisy na úseku myslivosti a ochrany přírody,
  • podílet se na plnění úkolů plynoucích z členství v Klubu,
  • uhradit roční příspěvek nejpozději do konce února daného kalendářního roku a nejpozději do konce března daného roku uhradit klubový příspěvek. Za úhradu ročního příspěvku je považována prokázaná úhrada členského příspěvku ČMMJ,
  • využívat členské webové stránky a Fotobanku KFP,
  • zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu a ČMMJ.
 • Při ukládání opatření řádným, klubovým nebo čestným členům při porušení povinností vyplývajících z členství v Klubu je postupováno v souladu se Stanovami ČMMJ.
 • Kluboví členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou práva volit a být volen. Na jednání členské schůze mají hlas poradní a mohou využívat pouze ekonomických výhod Klubu podle rozhodnutí Rady Klubu.
 • Čestní členové mají stejná práva jako kluboví členové, neplatí však členské ani klubové příspěvky.

VI. Orgány klubu

 • Orgány Klubu jsou:
  • členská schůze Klubu,
  • Rada KFP.

VII. Členská schůze klubu

 • Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem Klubu a do její působnosti patří:
  • volit a odvolávat předsedu Klubu a další členy Rady klubu,
  • přijímat a hodnotit programové zaměření činnosti a roční plány Klubu,
  • schvalovat výsledek hospodaření a rozpočet Klubu,
  • ukládat úkoly a povinnosti Radě Klubu,
  • rozhodovat o výši klubového příspěvku.
 • Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Svolává ji předseda Klubu pozvánkou s uvedením programu, místa a času konání.Oznámení o konání členské schůze může být provedeno zveřejněním na internetových stránkách Klubu, písemnou formou, prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem schváleným členskou schůzí.
 • Členskou schůzi musí předseda Klubu svolat do 1 měsíce po obdržení písemné žádosti alespoň 20% členů Klubu; v žádosti musí být uveden důvod svolání členské schůze a její program.
 • Pokud ve stanovenou dobu zahájení schůze není přítomna nadpoloviční většina členů, opakuje se zahájení schůze po uplynutí 30 minut od původního času zahájení. Členská schůze je poté usnášeníschopná při účasti alespoň 5 % členů Klubu.
 • Rozhodovat o delegátech a zástupcích Klubu na národních a mezinárodních sněmech, schůzích, kongresech či jiných obdobných akcích, na kterých je požadována účast zástupce Klubu (IFWP apod.).
 • Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Zastoupení na členské schůzi Klubu není možné.
 • Členská schůze může rozhodovat také elektronicky hlasováním per rollam.

VIII. Rada klubu

 • Rada klubu je výkonným orgánem Klubu, má 5-9 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na funkční období 3 let. Volby do Rady klubu je možné uspořádat i mimo členskou schůzi formou elektronickou nebo korespondenční případně jejich kombinací. Členové Rady klubu vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů Rady klubu. Návrhy kandidátů na příslušné funkce předkládají řádní členové Klubu nejpozději 21 dnů před termínem konání voleb současně se sdělením, že navrhovaný řádný člen s nominací souhlasí. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
 • V průběhu volebního období může Rada klubu rozhodnout o kooptaci člena, jestliže se místo v Radě klubu uvolnilo.
 • Na prvním zasedání Rady klubu po volbách jsou voleni místopředseda a další funkcionáři Klubu.
 • V čele Rady klubu stojí předseda Klubu, přímo volený členskou schůzí, který tuto funkci může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období. Jménem Klubu jedná a podepisuje jeho předseda. Předseda Klubu se zúčastňuje jednání Myslivecké rady ČMMJ. Předsedu Klubu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda Klubu nebo předsedou Klubu pověřený jiný člen Rady klubu.
 • Rada klubu se schází zpravidla třikrát za kalendářní rok. Jednání Rady klubu jsou pří-stupná všem členům Klubu, kteří mohou požádat o vystoupení v programu jednání Rady klubu, nemohou však na zasedání Rady klubu hlasovat. O zařazení vstoupení v programu zasedání rozhoduje Rada klubu.
 • Rada klubu je schopna se usnášet, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční většina členů ra-dy. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. Hla-sovat lze i elektronicky.
 • Do působnosti Rady klubu patří zejména:
  • realizace poslání Klubu,
  • navrhovat Organizační řád Klubu a jeho změna a předložit jej ke schválení Mysli-vecké radě ČMMJ,
  • příprava ročních plánů činnosti Klubu,
  • řízení akcí Klubu,
  • pořádání vzdělávacích akcí, seminářů,
  • rozhodovat o způsobu voleb do Rady klubu, včetně jejich přípravy a organizace,
  • plnění usnesení Členské schůze Klubu, Sboru zástupců ČMMJ a Myslivecké rady ČMMJ,
  • vedení evidence členů Klubu včetně určení pověřené osoby, která členy zapisuje do seznamu členů,
  • zajišťování mezinárodní spolupráce,
  • poskytování informačního a dalšího servisu členům Klubu,
  • podávání informací o činnosti Klubu Myslivecké radě ČMMJ,
  • zřizování poradních komisí jako poradních orgánů Rady klubu bez hlasovacího práva,
  • vydávání interních předpisů Klubu,
  • rozhodování o výši klubového příspěvku, soutěžních poplatků, plateb na akcích a o ekonomických výhodách členů Klubu,
  • rozhodování o udělení čestného členství a čestných funkcí.

IX. Zánik klubu

 • Klub zaniká:
  • Rozhodnutím Sboru zástupců ČMMJ,
  • klesne-li počet členů Klubu pod tři.
 • ČMMJ jmenuje člena, který provede administrativní úkony směřující k zániku Klubu.

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

 • Tento Organizační řád byl projednán a schválen Mysliveckou radou ČMMJ dne 5. 10. 2017 a tímto dnem nabyl účinnosti. Zrušuje se dříve vydaný Organizační řád Klubu fotografů přírody ČMMJ.
 • Uvedení do souladu se Stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. bylo provedeno dne 13. 6. 2016 Radou KFP.
V Praze dne 5. 10. 2017

  předseda Klubu fotografů přírody ČMMJ,


  Podmínky přijetí nového člena do Klubu

  Podle Organizačního řádu, Článek IV. Členství v klubu, odstavec 3.1. Nový člen (čekatel).

  O přijetí nového člena (čekatele) rozhoduje Rada KFP na základě:

  • přihlášky (krátký životopis, používané fotografické vybavení, fotografické zaměření, publikační činnost), zaslanou ve formě (prihlaska_jmeno_prijmeni.doc), s přílohou - podobenka (velikost 240 x 240 pixelů, jedna strana může být i menší) na email výše uvedený.

  • Na nejbližší členské schůzi se osobně představí svým portfoliem: Minimálně 10 ks fotografií rozměru 30x45 (40) cm. Portfolio by mělo obsahovat ucelenou kolekci snímků, ze které bude zřejmé fotografické zaměření autora. Snímky musí být pořízené ve volné přírodě bez zřejmé manipulace s obrazem, při dodržení etiky "fotolovu"

  • Zaplacením členského příspěvku Klubu.

  Na členské schůzi v dalším roce o jeho přijetí za řádného člena rozhodne členská schůze.

  Stáhnout:

  Přihláška v doc

  Podmínky přijetí v doc


  Etický kodex KFP

  Přítomnost a chování každého z nás v přírodě či na konkrétní lokalitě má zásadní vliv na zvířata a rostliny, které se tu vyskytují a naším prvořadým zájmem musí být co nejvíce omezit veškeré aktivity, které by na ně měly ve svém důsledku negativní vliv.

  1. Vyhněte se chování, které by ve svém důsledku vedlo ke stresování zvířat a vystavilo je ohrožení;
      učte se zdrženlivosti a opatrnosti během fotografování, filmování nebo pozorování.

  2. Neprovádějte jakékoliv úpravy v okolí hnízd (stříhání větviček, vysekávání rákosí pro lepší viditelnost hnízda apod.)

  3. Nepřibližujte se zbytečně do blízkosti hnízd, tokanišť. Jestliže je nutné delší fotografování, filmování
      nebo pozorování, pak použijte kryt maskovaný větvemi, listím, trávou nebo přenosný kryt.

  4. Při použití umělého osvětlení (blesk) pro fotografování či filmování užijte těch nejšetrnějších metod,
      zvláště při detailních záběrech.

  5. Před zveřejněním přítomnosti vzácného druhu pečlivě zvažte nebezpečí jeho následného vyrušování a narušení
      v jeho prostředí přítomností dalších lidí na lokalitě. Hnízdiště vzácných druhů ptáků by mělo být prozrazeno jen
      příslušných úřadům (ochrany přírody).

  6. Dodržujte pravidla slušného jednání při kontaktu s jinými lidmi. Vaše příkladné jednání přispěje k dobrým vztahům
      nejen mezi fotografy.

  7. Dodržujte platné zákony na ochranu přírody v zemi , kde fotografujete.

  8. Fotografování divoké zvěře nesmí přerůst v nesmyslnou touhu po snímku za každou cenu.
      Sebedokonalejší záběr z přírody nestojí za zmařený život zvířete

  9. Než s někým vyrazíte na společnou fotografickou cestu, ujistěte se předem, zda i on zná pravidla chování v přírodě,
      aby vás poté jeho bezohledný přístup a touha po snímku nepřivedla do zbytečných problémů.

  10. Fotografování přírody je činnost, která vyžaduje odborné znalosti vysokého stupně a na kterou je nezbytné se
        předem připravit.

  Povinnosti vedoucího skupiny (vedoucího výletu či zájezdu)

  11. Vaše role ve skupině musí být pro ostatní příkladem etického jednání. Učte ostatní slovem i příkladem.

  12. Zvolte si takový počet účastníků skupiny, který má minimální vliv na okolní prostředí a nepřekáží ostatním,
        kteří se nacházejí na stejné lokalitě.

  13. Ujistěte se, že každý ve vaši skupině zná všechna zmíněná pravidla tohoto kodexu.

  14. Poučte členy skupiny o všech pravidlech, která je nutno při návštěvě dané lokality dodržovat
        (např. zákaz fotografování u ptačích hnízd, apod.).

  15. Pokud plánujete fotografickou cestu do zahraničí, zajistěte si potřebné informace o platných zákonech,
        omezeních a povinnostech.

  Všem fotografům respektujících Etický kodex KFP přejeme dobré světlo a množství krásných úlovků.


  Platné zákony v ČR:

  Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Vyhláška č. 395/1992Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Směrnice Rady 79-409-EHS ptačí oblasti
  Směrnice Rady 92-43-EHS o ochraně přírodních stanovišť


  Zpět