O KLUBU

Poslední úpravy: 05 January 2013 10:39:47

KRONIKA Klubu

Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ

I. Název a sídlo

 • Název klubu: Klub fotografů přírody při ČMMJ (dále jen „Klub“).
 • Sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
 • Klub je zřízen ve smyslu § 9 Stanov ČMMJ
 • Klub registruje Sekretariát ČMMJ
 • Klub je organizační složkou ČMMJ
 • Klub má působnost na území ČR

II. Poslání Klubu
Hlavním posláním Klubu je zejména:

 • Sdružovat vyspělé fotografy zvěře a přírody
 • Propagace a popularizace fotografie přírody a zvířat.
 • Propagace přírody, její ochrany a myslivosti.
 • Vytváření podmínek pro odbornou a vzdělávací činnost členů.
 • Vytváření podmínek pro realizaci soutěží.
 • Pořádání přehlídek autorských děl zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ.
 • Spolupráce při propagaci s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními mysliveckými organizacemi, mysliveckými sdruženími při jejich popularizaci.

III. Hospodaření klubu 1. Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu ČMMJ.

IV. Členství v klubu

 • Členem Klubu se mohou stát aktivní autoři, kteří se zabývají některou z činností uvedenou v poslání klubu:
  • občané ČR starší 15 let,
  • občané členských států Evropské unie, kteří mají zájem o činnost v Klubu fotografů
 • O přijetí rozhoduje členská schůze Klubu na základě podání písemné přihlášky a předložení ukázky již realizovaného díla.
 • Členství zaniká:
  • vystoupením na základě písemného doručení vystoupení Výboru klubu,
  • vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze klubu,
  • neuhrazením klubového příspěvku do 31.3. příslušného roku,
  • zánikem Klubu,
  • úmrtím člena,

V. Práva a povinnosti členů

 • Členové mají právo:
  • zúčastnit se jednání členské schůze,
  • volit a být voleni do Výboru klubu,
  • účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ,
  • navrhovat body programu členské schůze Výboru klubu.
 • Členové jsou povinni:
  • dodržovat Organizační řád klubu,
  • uhradit roční klubový příspěvek nejpozději do 31.3. příslušného roku
  • zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu a ČMMJ
  • umístit nejméně 12 snímků za rok na webové stránky společné fotobanky Klubu
  • zúčastnit se nejméně jedním snímkem ročně každé fotosoutěže pořádané nebo spolupořádané Klubem
 • Člen může být z Klubu vyloučen, jestliže opakovaně porušil Organizační řád klubu. O vyloučení rozhoduje členská schůze klubu nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů Klubu.

VI. Orgány klubu
Orgány Klubu jsou:

 • Členská schůze klubu,
 • Výbor klubu

VII. Členská schůze klubu

 • Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu a do její působnosti patří:
  • volit šestičlenný Výbor klubu včetně jeho představitelů (prezident, víceprezident, finanční manager, členové) a publikační radu
  • schvalovat Organizační řad klubu a jeho změny,
  • projednávat výsledek hospodaření a rozpočet Klubu,
  • rozhodovat o minimální výši klubového příspěvku
  • přijímání a vylučování členů
 • Členská schůze se koná jedenkrát za kalendářní rok, nejpozději do konce února příslušného roku. Svolává ji prezident klubu písemnou nebo elektronickou formou pozvánkou s uvedeným programem jednání.
 • Na členské schůzi se rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Součástí jednání první chůze v příslušném roce musí být zpráva prezidenta o činnosti Klubu v uplynulém roce, zpráva pokladníka o aktuálním počtu členů a výsledku hospodaření za uplynulý rok a hlasování o výši členského příspěvku na příslušný rok.
 • Zastoupení na členské schůzi není možné.

VIII. Výbor klubu

 • Výbor klubu je výkonným orgánem Klubu a řídí jeho činnost.
 • Prezident a viceprezident jsou statutárními zástupci Klubu. Jeden ze statutárních zástupců se účastní jednání Sboru zástupců ČMMJ s právem hlasovacím.
 • Výbor klubu zasedá nejméně jedenkrát za příslušný kalendářní rok.
 • Prezident klubu zodpovídá za řádné vedení písemností klubu, úzce při tom spolupracuje s pokladníkem Klubu.
 • Pokladník Klubu je pověřen členskou evidencí a vedením ekonomické agendy Klubu.
 • Výbor klubu rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Do působnosti Výboru klubu patří zejména:
  • realizace poslání Klubu,
  • příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,
  • plnění usnesení Členské schůze klubu a usnesení Sboru zástupců ČMMJ,
  • vedení evidence členů Klubu prostřednictvím pokladníka klubu,
  • podávání informací o činnosti Klubu nejméně jedenkrát ročně v časopisu Myslivost
  • příprava podkladů a jejich včasné rozeslání písemně nebo elektronicky s dostatečným předstihem všem členům Klubu před členskou schůzí
 • Funkční období Výboru klubu je 3 roky

IX. Zánik klubu

 • O návrhu na zrušení Klubu rozhoduje členská schůze prostou většinou všech členů Klubu.
 • Členská schůze zvolí člena, který provede administrativní úkony směřující k výmazu Klubu z evidence sekretariátu ČMMJ.

X. Závěrečná ustanovení

 • Tento Organizační řád byl projednán a schválen členskou schůzí Klubu fotografů přírody při ČMMJ
 • dne 4. dubna 2009 a tímto dnem nabyl účinnosti


  Zpět