O KLUBU

Poslední úpravy: 05 January 2013 10:39:46

KRONIKA Klubu

Status Klubu fotografu 1990

Článek 1

 • Klub fotografů přírody při ÚV ČMS vznikl k podpoře osvětové činnosti ČMS při propagaci a ochraně živé přírody a životního prostředí.

Článek 2

Cíle klubu :

 • sdružovat fotografy zabývající se fotografováním živé přírody
 • propagovat ochranu přírody a životního prostředí a podněcovat k tomu i širokou veřejnost
 • spolupracovat s odbornými organizacemi u nás i v zahraničí

Článek 3

 • v čele klubu stojí výbor Složený z předsedy, jednatele a pokladníka
 • členy výboru klubu volí členská schůze
 • výbor vyřizuje veškeré záležitosti, kromě těch, které si vyhradila členská schůze.
  O své činnosti informuje členy klubu.
 • výbor pověřuje některé členy klubu přípravou výstav a fotografických soutěží
 • pro účely výstav klub zřizuje a disponuje archivem fotografií, které získá po dohodě s členy
 • členové klubu musí zachovávat etiku fotolovu a dbát zásad ochrany přírody.

Článek 4

sídlo:

 • Klub fotografů přírody
  Český myslivecký svaz, Husova 7, 115 25, Praha 1

Článek 5

Členství v Klubu:

 • klub se skládá z řádných členů, čestných členů a členů korespondentů.
 • Na základě individuelní zádosti schvaluje výbor členství v klubu.
 • O přijetí čestného člena rozhoduje členská schůze.
 • Řádný člen a člen korespondent platí příspěvky ve výši 100,- Kčs ročně.
 • Čestný člen je od poplatků osvobozen a nemá hlasovací přávo.

Článek 6

Spoluprace s ČMS:

 • členové klubu se zavazují dodržovat Stanovy ČMS přiměřeně
 • klub poskytne svůj archiv pro výstavy pořádané Českým mysliveckým svazem bez nároku na úhradu
  autorských práv
 • ČMS umožní klubu fotografů členství v FICHP a uhradí roční členský příspěvek ve výši 500 franků
 • zajistí běžnou agendu související s činností klubu.

 

dne 9. prosince 1990 a tímto dnem nabyl účinnosti


Zpět