ZAJÍMAVOSTI

Poslední úpravy: 08 May 2018 09:25:03


Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

08/05/2018

V České republice je několik lokalit, které svou výjimečností patří mezi evropské unikáty a jejich význam přesahuje hranice státu. Jednou z nich je Mohelenská hadcová step, národní přírodní rezervace. Rozprostírá se nad řekou Jihlavou, která zde tvoří meandr, nazývaný "Čertův ocas". Rezervace leží v těsném sousedství obce Mohelno a v blízkosti Dalešické přehrady a Jaderné elektrárny Dukovany. Hadcová step patří k jedné z nejcennějších lokalit v České republice, ale také i v Evropě.

Díky hadcovým podložím (které je bohaté na hořčík, ale chudé na živiny), je zde velice rozmanitá fauna a flora. Hadec (serpentin) je silně bazická, většinou tmavozelená hornina, která velmi dobře akumuluje teplo. (Jméno hadec dostala tato hornina podle barvy a vzhledu, který připomíná hadí kůži). Spolu s malým obsahem živin a nedostatkem srážek tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje růst mnoha druhů rostlin a může způsobovat například nanismus (zakrslost). Nanismus, který by se dal čekat pouze u rostlin, se zde nachází i u hmyzu.

Podle vzhledu a rozdílné vegetace můžeme step rozdělit v podstatě na tři části - pastvinná (drnová) step, skalní step a zalesněné stráně. Pastvinná step se rozprostírá na nejhornější části rezervace na náhorní plošině. Pastvinná step tím rychleji vysychá a po celý rok zde převládá sucho. To vše je dobrou podmínkou pro život suchomilných a teplomilných rostlin a živočichů.

Skalní step má rovněž zvláštní mikroklima ovlivněné několika faktory. Jedná se o údolí řeky Jihlavy ve tvaru podkovy, jehož jižní stráň je chráněna před severními a západními větry a díky hadci, který zde hojně vystupuje na povrch a osluněná step se dostatečně ohřívá slunečním zářením.

Zalesněné stráně třetí části stepi jsou na druhém břehu řeky a jsou podložím tvořeny převážně rulami. Stráně mají severní orientaci, proto je to oblast chladnější, pokrytá souvislejším lesním porostem a nijak výjimečně se neliší od okolí mimo rezervaci.

Na tomto výjimečném území žijí také výjimeční, druhově rozmanití a početní živočichové. Například můžeme potkat některého ze zde žijících 285 druhů pavouků. Z motýlů uvidíme nádherné a chráněné otakárky, ovocného i fenyklového, v rámci soustavy Natura 2000 chráněného přástevníka kostivalového. Velice pozoruhodná je fauna brouků. Významné jsou zde některé druhy střevlíků a krasců. Velice vzácného zástupce rovnokřídlého hmyzu představuje kobylka révová, která žije už jen na několika místech naší republiky. Hadcová step je lokalita s největší koncentrací mravenčích druhů ve střední Evropě. Bylo zde nalezeno 91 ze 107 středozemních forem mravenců.

Z významných obratlovců zde žije ještěrka zelená Lacerta viridis), užovka hladká (Coronella austriaca), obojková (Natrix natrix), podplamatá (Natrix tessellata), a sysel obecný (Spermophilus citellus).

Z travního pokryvu této části stepi nás nejvíc upoutají porosty kavylu, ostřice nízké (Carex humilis)a kostřavy valiské (Festuca valesiaca). Porostně zde dominují trávy, ale můžeme zde také vidět nápadnou diviznu fialovou (Verbascum phoeniceum), bodlák nící (Carduus nutans), nebo rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), celkem běžně se vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa), vzácná je zde vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) a hnědásek květelový (Melitaea didyma). Po zemi běhá kozlíček písečný (Dorcadion pedestre) a z trávy uslyšíte cvrčka polního (Gryllus campestris).

Z ptáků se zde běžně dají pozorovat poštolka obecná (Falco tinnuncullus)nebo káně lesní (Buteo buteo). Vyskytuje se zde ale také výr velký (Bubo bubo) a zástupci některých teplomilnějších druhů ptáků jako krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a konopka obecná (Acanthis cannabina).

Celou prohlídku Mohelenské hadcové stepi můžeme absolvovat po naučné stezce, která je 4 km dlouhá, má převýšení 120 m a je na ní deset tematických zastávek s informativními panely.

Naši nefalšovanou step je možno navštívit v kterémkoli ročním období. Samozřejmě nejkrásněji je tady na jaře, kdy kvete řada rostlin a stromů. Potom si mimo estetický zážitek budete dlouho vzpomínat na vůni rozkvetlé stepi.

Pokud návštěvu Mohelenské hadcové stepi budete chtít spojit ještě s trochou historie, pak je možné navštívit nedalekou zříceninu hradu Templštejn.

Vyhlídka - nejlepší místo, odkud se dá přehlédnout velká část rezervace

Meandr "Čertův ocas" na řece Jihlavě

Typické stráně hadcové stepi

Kavylem vláskovitým porostlá náhorní plošina

Kamenné hadcové stráně

Vzácný přástevník kostivalový

Samička roháče obecného

Jeden z nejkrásnějších našich motýlů - otakárek fenyklový

Užovka obojková žije většinou na vlhkých stanovištích

Cvrček polní na jaře cvrká u svého podzemního obydlí

Sysel obecný, pravděpodobně nejznámější obyvatel Mohelenské stepi

Konec

Fotografie a text Antonín Havlát

Zpět